top vision - vzdělávací kurzy a diskusní fóra pro manažery | topvision.cz (2022)

Mentoring je velmi efektivním nástrojem pro předávání know-how a motivaci pracovní skupiny. Vtěchto oblastech může být mnohem užitečnější než koučování, jež je navíc finančně náročnější. Vedle neustávající poptávky po koučovacích výcvicích i osobním koučování se proto stále více firem vrací ke kořenům a vlastním zdrojům a zaměřuje se na využití mentoringu ve firemním vzdělávání a rozvoji. Vtop vision tento trend podporujeme, a proto jsme v listopadu 2015 vbrněnském Bobycentru uspořádali diskusní a inspirační workshop Mentoring – jedinečnost a výjimečnost. Jeho výstupy mohou být skvělou inspirací pro každého, kdo se chystá smentoringem pracovat.

Workshopu pod vedením expertky Lenky Olšanské se zúčastnili HR specialisté zpatnácti společností působících vrůzných oborech podnikání. Díky jejich otevřenosti ke sdílení zkušeností iodbornému pohledu a zkušenostem lektorky byl workshop cenným příspěvkem k efektivitě mentoringu ve firemním vzdělávání. Pracovali jsme smotivací, předložili jsme nástroj „motivační listy“, dotkli jsme se tématu rozvoje talentů a diskutovali jsme o rizikových oblastech mentoringu i o řešení problémů.

Motivace – skutečný zájem o lidi

Téma workshopu jsme rozdělili do tří oblastí. Motivace neboli vnitřní stimul, jenž určuje směr a intenzitu chování jednotlivce, byla první znich. Motivujícím faktorem může být pro každého něco jiného. Pro někoho je to krátká dovolená, pro někoho jízda na kole do práce. Obecně je motivace spojována svýkonem (vítězství vs. prohra), mocí (ovládat vs. být ovládán) a spojmem, který jsme definovali jako afiliace (ochota patřit do určité skupiny, nebo touha být sám). Účastnický diskurs se naplno projevil při řešení otázky: Co může pro nejlepší výsledek udělat samotný HR specialista a jak k tomu může motivovat druhé?

Nejvíc ze sebe dostanete, jestliže:

— vaše příprava byla stoprocentní,

— máte před sebou problém, který jste dosud neřešili,

— pracujete pod tlakem,

— za vámi lidé přijdou se složitým problémem.

Z druhých dostanete nejlepší výkon, když jim:

— dáte prostor,

— svěříte kompetence,

(Video) God of War | Raising Kratos | "Making Of" Documentary

— umožníte tvořit něco nového,

— nabídnete něco, o co mají zájem (například více stravenek, pěstování cibule ve firmě),

— dáte důvěru (dovolíte jim udělat chybu),

— nabídnete motivaci, která souvisí sjejich rodinou (například soutěž o rodinnou dovolenou).

Účastníci získali praktický nástroj kvytvoření přehledu o motivaci zaměstnanců vrámci jednotlivých týmů ve firmě, tzv. motivační listy. Představujeme vám zde alespoň výsek tohoto nástroje. Motivační list obsahuje dva pohledy:

1. Co firma může pro vás udělat, abyste byli vpráci spokojení, co vás motivuje?

2. Co motivuje členy mého týmu?

UKÁZKA: MOTIVAČNÍ LIST

Co je pro vás důležité?

Určete 5 pro vás nejvíce důležitých faktorů, které vás motivují, a přiřaďte jim prioritu (1 = nejvíce důležitý, 5 = nejméně důležitý):

______ více odpovědností

______ veřejné ocenění a uznání

______ soukromé /privátní/ ocenění a uznání

______ více osobního času (možnost odcházet dříve zpráce, náhradní volno, aj.)

______ flexibilní pracovní doba

______ …………

(Video) Udělejte věci do konce, přestaňte plýtvat časem – Sam Bennett – Virtual Frontier E48

Stejné faktory pak účastníci hodnotili i u otázky Co je důležité pro mé podřízené?

Dva zmíněné pohledy – co je důležité pro mě a co je důležité pro mé podřízené – je nutné opřít o reálné poznatky zpraxe, tedy o rozhovory s podřízenými, prováděné opakovaně v půlročním až ročním intervalu. Postupně se tak jako manažer můžete dozvědět, co skutečně vaše lidi motivuje, a tomu se přizpůsobit.

Na kurzech, fórech i při nastavování dlouhodobých rozvojových projektů top vision se od našich klientů a účastníků opakovaně dozvídáme, že se lidem dostává málo zpětné vazby od manažerů, a to jak vpozitivním, tak v negativním duchu (uznání vs. pochvala). Stojí to za zamyšlení i vám?

Možná si při čtení prvního bloku říkáte: „Ale jak tohle souvisí smentoringem?“ Motivace je vnitřní stimul, jak jsme již uvedli. A vy jako člověk, který pracuje vsoukromé firmě nebo státním sektoru, přicházíte dennodenně do styku sexterním nebo interním zákazníkem.

Zrůzných důvodů je pro vás dobré znát motivy chování vašeho partnera: abyste věděli, co říct, aby koupil váš nápad; jak to bude pro něj přínosné; jak vyřešit spor, který máte atd. Pokud uvažujete o zavedení mentoringu, měli byste mít dobře nastavený motivační systém i znalosti o vnitřních stimulech lidí ve svém okolí, týmu, oddělení… Motivace je základním pilířem pro úspěšný průběh mentoringu.

Práce stalenty – jak umožnit člověku „růst do šířky“

Druhým tématem, které jsme na workshopu otevřeli, byli talenti, protože mentoring může být jedním znástrojů, jak snimi pracovat. Jako klíčový faktor pro udržení zaměstnanců účastníci identifikovali zájem o člověka – nikdo totiž není výjimečný, ale každý je jedinečný. Lidé, kteří uvažují o setrvání ve firmě či o změně, se sami sebe ptají:

— Můžu se podílet na výsledcích?

(Video) planeTALK | Prof Jürgen RAPS 1/2 "The former Lufthansa flight school director" (S titulky)

— Mám budoucnost ve firmě?

— Můžu předávat know-how a sdílet (prodávat zkušenosti)?

— Je mi firma partnerem?

— Je ve firmě prostor pro řešení zajímavých projektů?

Jak můžete i vy zefektivnit práci s talenty? Nejdříve si připravte odpovědi na následující otázky: jak je nakoupit; jak je co nejrychleji uvést do vztahů a procesů (mentor, patron, přičemž to nemusí být nadřízený).

Když už je ve firmě máte: jak tuhá je firemní politika – zda stojí procesy nad lidmi; jak talenty udržíte, jak pracovat sinformacemi – vědět znamená mít moc, avšak pokud se zaměstnanci přestanou ptát, je to varování, že se ve firmě děje něco nedobrého. Když snimi pracujete dál: zda máte pro talenty možnost kariérního růstu (vertikálního). Často tomu tak není. Co stím?

Znašich poznatků i ze zkušeností účastníků plyne, že vpřípadě nemožnosti vertikálního růstu se osvědčuje „růst“ horizontální. Práce na projektech, vjiném oddělení, pracovní cesta, MENTORING – to jsou stěžejní věci, které přitahují pozornost lidí ve firmě směrem kloajalitě a angažovanosti. Na workshopu dokonce zazněla tato věta: „Hodnotou je, roste-li člověk „do šířky“.

A jaké teze a doporučení vyhodnotili účastníci jako klíčové a přínosné pro svou praxi?

1. Mít talentový program je pro společnost brand a prvek exkluzivity.

2. Každodennost práce stalenty vytváří důvěru na pracovišti.

3. Důvěra musí být správně vybalancována.

4. Získání a udržení důvěry stojí na několika pilířích:

(Video) 3000+ Common English Words with British Pronunciation

a. soulad toho, co se říká a co se dělá – dodržování slibů;

b. balance soukromého a pracovního života;

c. otevřenost ve firemním prostředí – co sdělovat ze soukromí druhým lidem, ale i jaké informace zmanagementu otevřeně říkáme lidem.

5. Mentoring je jednoznačně nástroj užitečný a podporující učení se napříč celou organizací.

Mentoring – zaveďte jej jako pilot a pak se rozhodněte, jak dál

Posledním okruhem, který jsme společně súčastníky na workshopu otevřeli, byl samotný mentoring. Nezaměřili jsme svoji pozornost na klasickou chronologii, která by se nabízela: principy mentoringu, požadavky na osobnost mentora, efektivní stanovení cílů, poskytování konstruktivní zpětné vazby, kladení otázek a aktivní naslouchání atd. Soustředili jsme se na konkrétní problémy zavádění mentoringu do praxe účastníků a jak jim předcházet, a to ve dvou rizikových oblastech, jimiž jsou ztráta komfortní zóny u mentora a jedinečnost informací, které má každý, byť i potenciální mentor.

Ztráta komfortní zóny je velmi nebezpečná, protože může vyústit ve vyhoření mentora nebo jeho odchod zfirmy. Příčiny jsme identifikovali i v tak triviálních věcech, jako je schopnost adaptovat jazyk předávání nebo schopnost zpracovat svoje ego, případně u nových mentorů zjištění, že nemají výkonnou moc. Informace a know-how jsme řešili zpohledu jejich síly. Jsou jednoznačným zdrojem moci a je potřeba se na ně dívat sodstupem a cílit na jejich udržení ve firmě. Jestliže obchodníci nevyplňují CRM, snovou technologií pracuje jeden člověk ve firmě už tři roky, co potom může znamenat odchod těchto lidí do jiné firmy, nebo dokonce ke konkurenci?

Jak tedy zacházet sriziky? Jedním zřešení je předcházet jim včasným nastavením očekávání firmy od mentora a mentora směrem ksamotnému procesu mentoringu (1. budování důvěry, 2. zvyšování kompetencí, 3. oddalování se od mentee, 4. vztahy a společný zájem na výkonu – mentor a jeho svěřenec se stávají kolegy a sdílejí společně zájem o co nejkvalitnější výkon). Druhým řešením je neustálá práce smentory, jejich rozvoj interně ve firmě nebo externím školením, zachycení negativních vlivů prostřednictvím koučinku. Největší diskusi však vyvolalo (a nejvíce inspirace přineslo) třetí řešení – pilotní zavedení mentoringu. Kjeho aplikaci je potřeba vyřešit následující:

1. Kdo bude mentor?

2. Kdo bude mentee?

3. Kdo soběma bude pracovat?

4. Všechny tři strany definují, co od tohoto procesu očekávají.

5. Stanoví se hranice mentoringu – tedy kam ještě lze vmentoringu skonkrétní osobou zajít, kam už ne + časové ohraničení.

(Video) 3000+ Common English Words with Pronunciation

6. Všichni se shodnou na závazcích i na jejich formě (napíšeme si to, nebo si jen dáme slovo?).

Objevte užitečnost mentoringu

Věřím, že jsme vás inspirovali kpráci smentoringem a že i vy objevíte jeho užitečnost. Přemýšlejte přitom o následujících aspektech: použití napříč firmou, mentorování zcela rozdílných pozic ve firmě, urychlení procesu mentoringu, velikost skupiny nebo individuální přístup, náklady nižší než přínosy, jaký má mentoring vliv na fluktuaci, zda mentorovací proces někdy končí, jestli může být jeden člověk mentor a zároveň mentee, aplikace, resp. souvislost s knowledge managementem, větší formálnost nebo neformálnost v rámci fungování procesu.

Přeji vám za celý náš tým, aby vám mentoring pomohl příjemně překvapit vaše okolí, lidi ve vaší firmě a především vás samotné.

Pokročilý informační systém pro efektivitu všech procesů ve vaší společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním webové stránky www.vision.cz (dále jen „Webová stránka”).. Vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli (zejména pro zpracování poptávek, přihlášek na školení a registrací do newsletteru či zpracování životopisů a jiných dokumentů zájemců o zaměstnání); v případě, máme-li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje k (e-mail/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení, tak jak je blíže popsáno v sekci Přímý marketing (těchto zásad); pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv); Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů; pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.. Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.. https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.. Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Pokročilý informační systém pro efektivitu všech procesů ve vaší společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním webové stránky www.vision.cz (dále jen „Webová stránka”).. Správce je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.. Vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli (zejména pro zpracování poptávek, přihlášek na školení a registrací do newsletteru či zpracování životopisů a jiných dokumentů zájemců o zaměstnání); v případě, máme-li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje k (e-mail/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení, tak jak je blíže popsáno v sekci Přímý marketing (těchto zásad); pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv); Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů; pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.. Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“ ).. Kde ukládáme Vaše osobní údaje?. V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, používáme.. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např.. Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat zpracovatele (Vision Praha, s.r.o.). PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je tematickým programem MŠMT. Cílem programu je podpora vzdělávání, vývoje a výzkumu v ČR.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 3, jsou příjemci dotace povinni zajistit uchování dokumentů spojených s realizací projektu min.. 32Kontakt na konzultační linku pro šablony je zmiňován v každé depeši či výzvě k doplnění při administraci projektu.. 18Připravujeme žádost o změnu aktivit v projektu.. A jak je možné financovat administraci projektu?. 3 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzvy byla dne 23. června vyhlášena: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu .. 12V šablonách vzdělávání (např.. Šablona vzdělávání je určena pro 1 pedagoga.. 9Je možné např.. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP VVV musí úspěšní žadatelé před podepsáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zaslat požadované doklady, které poskytovatel podpory uvede ve výzvě/ve vyrozumění o schválení žádosti o podporu z OP VVV.. Jedním z těchto dokladů je Souhlas zřizovatele s realizací projektu v OP VVV (bod 10 kapitoly 6.4 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP VVV).. Ano, viz výzva č.

 

Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby. pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové. metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická. gramotnost atd.. Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro. získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou. přípravu. 57 „Infrastruktura. pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného. regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. a celoživotní učení“.. Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na. dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit [MS Word,. 923.14KB] , který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na další vzdělávání. (56. výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ nebo 57. výzva „Infrastruktura pro. zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) žadatel podá žádost o dotaci.. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a je zaměřena na podporu rozvoje. infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních. klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a. celoživotního (dalšího) vzdělávání.. Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro. získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou. přípravu. 57. „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o podporu. z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti. infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.. Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny. žadatele na dokument Mapa. sociálně vyloučených lokalit [MS Word, 923.14KB] , který může sloužit jako návod pro. výběr, do které z výzev na sociální podnikání (56. výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní. vzdělávání“ nebo 57. výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) žadatel podá. žádost o dotaci.. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní. vzdělávání (SVL)“ a je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních. klubů , vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci. zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 09/21/2022

Views: 6074

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.